Wolontariusz

Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizacyjne dla Wolontariuszy, które odbędzie się w czwartek (11.10.2018 r.) o godz. 14:00 w Centrum Popularyzacji Nauki (CNT), Gliwice 44-100, ul. Konarskiego 22B, p. 221D.

Regulamin Wolontariatu Nocy Naukowców 2018 w Politechnice Śląskiej

 


 

Formularz zgłoszeniowy Wolontariusza

biorącego udział w Nocy Naukowców 2018

 

*Wymagane

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem zgromadzonych danych osobowych uczestnika jest Politechnika Śląska z siedzibą przy ul. Akademickiej 2A, 44-100 Gliwice.
  2. Inspektorem Ochrony Danych na Politechnice Śląskiej jest Marta Macełko, z którą można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@polsl.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach organizacyjnych Wydarzenia.
  4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  5. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Politechniki Śląskiej będą mieć wyłącznie pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w niezbędnym zakresie.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone oraz w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych.
  8. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania , usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
  10. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, przy czym za wyjątkiem informacji o studiowaniu na uczelni innej niż Politechnika Śląska oraz nazwy koła naukowego, jednak stanowi warunek przystąpienia do udziału w Nocy Naukowców. *

 


Formularz zapisu wolontariusza jest już nieaktywny. Dziękujemy za zainteresowanie!