dni
godzin
minut
sekund

Regulamin konkursu „Laboratorium moich marzeń”

Pobierz regulamin w formie pdf

1. Konkurs "Laboratorium moich marzeń" nazywany dalej Konkursem, jest organizowany w ramach projektu „Noc Naukowców Politechniki Śląskiej” przez Politechnikę Śląską, zwaną dalej Organizatorem.

2. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie wizji wymarzonego laboratorium, bądź zaprojektowanie plakatu reklamującego „Noc Naukowców Politechniki Śląskiej”.

3. Prace konkursowe są tworzone w dowolnej formie i technice.

4. Prace konkursowe należy przesyłać w dniach od 5 października do 5 listopada 2018 roku, na adres: Politechnika Śląska, Centrum Popularyzacji Nauki, Gliwice 44-100, ul. Konarskiego 22B, p. 221a. Do pracy winny być dołączone dane autora, a w przypadku uczniów, również klasa i nazwa szkoły do której uczęszczają, oraz nr telefonu kontaktowego nauczyciela bądź opiekuna, wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych, zamieszczonej na str. 2 niniejszego regulaminu.

5. Konkurs ma charakter otwarty, tzn. nie ma żadnych ograniczeń uczestnictwa związanych np. z wiekiem, wykształceniem, lokalizacją czy miejscem pracy. Udział w konkursie jest  indywidualny lub zespołowy.

6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 9 listopada 2018 roku. Na stronie Śląskiej Nocy Naukowców: www.nocnaukowcow.com.pl, zostanie ogłoszona lista Laureatów Konkursu. Wręczenie nagród/dyplomów odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora.

8. Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich dowolne, z zachowaniem praw autorskich, niekomercyjne wykorzystanie i przetwarzanie na wszystkich polach eksploatacji przez organizatorów Konkursu.

9. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do moderowania i publikowania wybranych zgłoszeń, oraz do zmian w regulaminie.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem zgromadzonych danych osobowych uczestnika jest Politechnika Śląska z siedzibą przy ul. Akademickiej 2A, 44-100 Gliwice.

2. Inspektorem Ochrony Danych na Politechnice Śląskiej jest P. dr Marta MACEŁKO, z którą można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@polsl.pl.

3. Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą w celach organizacyjnych konkursu.

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych uczestnika jest art. 6 ust. 1 lit. a, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. /RODO/.

5. Dostęp do danych osobowych uczestnika wewnątrz struktury organizacyjnej Politechniki Śląskiej będą mieć wyłącznie pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w niezbędnym zakresie.

6. Dane osobowe uczestnika nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

7. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone.

8. Uczestnik posiada prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu; cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

9. Uczestnik posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych /RODO/.

10. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak stanowi warunek przystąpienia do udziału w konkursie.

 

* Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z konkursem „Laboratorium moich marzeń”.